Applaus for Dag Emmanuel

Spørretimen på Stortinget 16.mai ballet på seg, og NRK tok tak i saken. 12 år gamle Dag Emmauel Fredriksen og Pressetalsmann i foreninga Lykkelige barn og pappa til Dag Emmaunel, Bjørn Fredriksen ble invitert til NRK Aktuelt i debatt med Kristin Halvorsen.  Dag  tok opp flere sider ved det å være høyt begavet, og forklarte på en utmerket måte hvordan han slet sosialt som følge av å være høyt begavet. Han forklarte også at han i 2.klasse allerede var ferdig med fjerdeklassepensum og at de da ikke hadde annet å tilby han faglig. Her hjemme er det stående applaus for Dag, barna her mener han fikk sagt akkurat det de også føler på i sin skolehverdag. Han snakker på vegne av langt flere enn seg selv!

Hvordan blir supersmarte barn ivaretatt i norsk skole?

Kristin Halvorsen viser velvilje,  men dessverre manglende kunnskap om denne gruppen barn. Hun viser igjen til dette tiltaket der elever fra ungdomsskolen skal ha mulighet til å ta fag fra videregående skolen – det er noe jeg selv synes passer godt med de 17%-ene av elevene hun viser til, som finner undervisningen for lite tilfredsstillende i ungdomsskolen. En stor gruppe med barn er i stand til å ta fag fra klassetrinnet over. Det er likevel ikke nok for den gruppen av barn som skårer øverst (5-2%) – verken det å først få et tilbud på ungdomsskolen og det å få ta ett fag fra videregående. For disse barna kan toget allerede være gått når de kommer på ungdomsskolen. Halvorsen påpeker også at spesialundervisning ikke er noe disse barna har krav på. Det er jo greit om det eneste tiltaket man har er bruk av assistenter for denne gruppen barn. Slik jeg ser det, vil de midlene som blir utløst dersom diagnosen er en annen (ADHD, Asperger etc.) kunne komme godt med dersom man også kunne erkjenne «diagnosen høybegavelse» som ressursberettiget. Disse midlene kunne vært brukt på en time eller to i uka med en kompetent lærer heller enn en assistent i fem. Et slikt tiltak ville kunne gi mulighet til arbeid med pensum både i raskere tempo, men også med annet pensum mer eller mindre i samme gruppe. Det jeg mener Halvorsen mister i denne debatten er at hvem gutten er, hvordan han har det og hvordan han gjør det faglig henger sammen. Dag  leser tre ganger raskere enn en vanlig voksen, men jeg er nokså sikker på at han er jevn over langt foran sine jevnaldrende i det meste. Han snakker og uttrykker seg slik at det blir et gap mellom han og sine jevnaldrene og han påpeker dette selv. Hva med å gi Dag tilgang på noen som er på hans nivå og som han kan ha fruktbare diskusjoner med? Om ikke disse finnes på hans klassetrinn, så er de på skolen. Mest sannsynlig sitter de der, uoppdaget og visner bort. Dersom ikke de har foreldre som ser og eller tør å ta tak i det de ser, så vil de ikke treffes. En slik gruppering innad på skolen ville kunne gi mye til de barna det gjelder, og det er ikke 250 barn som programleder Ole Torp slenger ut med i debatten. Det er over 3000 barn på hvert eneste årskull som har de utfordringene som Dag har.  Det er i gjennomsnitt en elev per årstrinn per grunnskole i landet. Hvereneste barneskolen skulle da ha 7 slike elever til en hver tid.

Vi har en del elever som er talentfulle, 17% omtrent av elevene på ungdomsskolen sier at de trenger flere utfordringer (Kristin Halvorsen)

Jo, det sikkert riktig at 17% mener de trenger flere utfordringer – jeg vil tro denne prosentdelen også er enda høyere enkelte steder, MEN, derfra til å slå alle disse 17%-ene sammen til en felles gruppe, det gir ikke et riktig bilde. Av disse 17 prosentene er det 2-5% som befinner seg utenfor normalområdet – de skiller seg vesentlig fra de andre i det at de ligger langt foran, ikke bare et år eller to. De har en intelligens som gjør at de lærer på en annen måte enn de andre, de husker bedre enn de andre og de har en annen måte å tilnærme seg fagstoff på. På toppen av dette er deres mentale aldre nærmere deres intellektuelle alder enn deres kronologisk alder og denne asynkrone utviklingen gjør at gruppen har behov for spesialundervisning. De er verken helt som de andre på sin alder eller som de barna som er fire år eldre som de løser de samme matematikkoppgavene som eller som de leser like fort som. Deres asynkrone utvikling krever noen som forstår dem og som ser dem.

Lærerstanden bør applauser denne gutten for å dra frem denne læreren som så han, som ofret noe av sin fritid på gutten og som har fått han opp igjen. Han snakker med verdighet og forståelse for lærernes arbeidsinnsats, han krever ikke at de skal gjøre dette på siden av sitt arbeid, men han ber om at de får betalt for å gjøre jobben sin, nemlig å tilrettelegge for en meningsfylt skolehverdag – både den faglige og den sosiale biten av det. Det skulle jo bare mangle! Kristin Halvorsen snakker som om dette burde være en selvfølge – og til det har jeg bare en ting å si – ta på deg skolesekken ta en tur ut for å snakke med de som daglig får høre at de er saneringsposter på skolens budsjett. Det nytter ikke å se etter studenter eller andre som kan gi noen øyeblikk av mening i skoletilværelsen deres slik jeg forstår Halvorsen her. Ikke alle grunnskoler ligger slik til at det ramler inn studenter ukentlig…, ikke årlig heller for den del.

Dag Emmanuel er et forbilde for andre barn – han debuterer som TV-debattant mot kunnskapministeren og går seirende ut. Han har gått gjennom mye Dag, og han er bare 12 år. Likevel er det Kristin Halvorsen som fremstår som gråtkvalt gjennom TV-ruta. Det er pinlig for en kunnskapsminister. Likevel, vi tar med oss hvert ord hun serverer her, og bringer det videre til skolene her i landet. Kunnskapsministeren har talt:

Alle barn har rett til tilpasset opplæring!

Fine ord men hva betyr det i praksis? Jeg regner dessverre med at svaret fremdeles er at dette er et spørsmål om ressurser og at vi foreldre må forstå at de ikke kan ta tak i dette når det er så mange som sliter med å nå opp til klassenivået….Som jeg leste i kommentarfeltet til en annen artikkel i dag:

No child left behind, because the entire group is held back. No scouts sent ahead, no eagles allowed to soar…

Jeg håper det er noe som er i ferd med å snu, Kristin Halvorsen mener det ikke vondt, hun vet bare ikke bedre i likhet med mange lærere rundt om i klasserommene.

Jeg tror nok at skoler kan være både uoppmerksomme, ikke forstå helt hva som kan være utfordringen hvis barnet har helt spesielle utfordringer på et område og at de trenger bedre veiledning for det. Så jeg skal gå gjennom den veiledningen som vi gir til skoler i forhold til hvordan man skal tilrettelegge for elever som har spesielle evner eller som går raskere enn de andre elevene fram….eh…for alle barn har rett til tilpasset opplæring.

Første halvdel av dette er jo meget godt svart av Halvorsen, for det er mangel på kunnskap det er snakk om, men så kjenner jeg at jeg blir mer nervøs enn beroliget når hun skal ordne opp i dette gjennom å se på veiledningen til skolene. Les dette innlegget om Halvorsens kunnskap tiltak. Det er ikke bare skolene som mangler kunnskap, så jeg vil anbefale henne å skaffe seg litt mer inngående kunnskap om tema før hun griper tak i denne veiledningen så hun ikke gjør større skade enn hva som allerede er tilfelle.

Tema er i økende grad nevnt i media, små skritt i riktig retning hver gang. Veien er enda lang å gå, og våre barn som er i skolen i dag, kan dessverre risikere at de ikke vil oppleve noen nevneverdig endring i sin skoletid, men kanskje Dag Emmanuel vil kunne si til sine barn og sine kommende pasienter han tar i mot som barnepsykolog at det ikke er noen galt med barna, de er like mye verdt som andre barn og ikke minst – de har lik rett på spesialundervisning, tilrettelagt opplæring og lærerressurser som alle andre barn. Og når de kommer på skolen så er det ikke bare tomme ord, det er ord som betyr noe!

Dag er en utmerket leser, som han sier det selv, så leser han tre ganger raskere enn en voksen. Når Ole Torp forsøker seg med å spørre om han leser tre ganger fortere enn han, så viser Dag til fulle hvem han er. Han svarer ikke  ja på spørsmålet, for han kan jo ikke vite hvor fort akkurat Ole Torp leser. Han svarer som sant er at det vet han ikke. Han er 12 år og han vet forskjellen på gjennomsnittsmannen og individet. Det er mer enn man kan si om kunnskapsministeren! Og har jeg rett i mine mistanker, så leser nok Ole Torp raskt han også, men om han slår Dag, se det er jeg ikke sikker på jeg heller…Det var i alle fall kloke ord fra en gutt som jeg ønsker alt godt videre!

For videre debatt og veien frem mot en meningsfylt skolehverdag, så er det flere punkter å ta tak i:

  • Hvordan skal man snakke om disse barna? Er de supersmarte som NRK omtaler dem? Er talentfull, evnerik, høyt begavet bedre? Her trengs det en bred slagside og noen gode begreper som barn og voksne kan kjenne seg igjen i.
  • Hvor vanlig er det å være høyt begavet? Det er flere media som fremstiller dette som sensasjoner. Det er de ikke. 1 av 44 er høyt begavet ut fra statistikk og kunnskap om IQ, normalfordeling og standardavvik (har en IQ på over 130). Sensasjonen som TV2 skrev om for en måneds tid siden, barnet med en IQ som Einstein, jo det er det også i Norge 1 av 10581 som har. I Norge finner vi da omtrent 450 med en IQ på samme nivå…Sjeldent nok til en førsteside? Neppe…
  • Det er noen myter som må avlives. gjentatte ganger nevnes det her «talentfulle på ett område» – det er ikke slik at man i ett fag ligger flere år foran sine jevnaldrende, men ellers er på det jevne.
  • Ole Torp spør «Kan du alt? Forstår du alt?» . Det er en myte at disse barna kan og skal kunne alt. Høyt begavede barn gjør også feil, som alle andre. Det må ikke skapes en forventning om at de er feilfrie, hvordan tror man det er å hele tiden måtte forholde seg til å være flink og feilfri. De er bare annerledes.
  • Det snakkes om talentfulle barn , skoleflinke barn, flinke barn, men her trengs det informasjon om de som har høy IQ, men som enten skjuler sine evner eller som har mistet gløden og «råtnet på rot» eller endt opp som klassens klovn. Det gjelder å oppdage barna og hvem er i stand til det?
  • Dette dreier seg ikke bare om faglige tilpasninger, men også om sosiale. Det er heller ikke slik at man er sosialt umoden om man ikke passer inn med sine jevnaldrende. Den sosiale alderen ligger nærmere den intellektuelle enn den kronologiske.
  • Asynkron utvikling gjelder alle høyt begavede barn i den forstand at de fysisk følger sin kronologiske alder, mens de inni føler seg annerledes enn sine jevnaldrende. Det er også en ting å ha en novelle i hodet, men det å få pennen til å skrive den ut kan være en utfordring. Det læreren ser er det som kommer ut på papiret – ikke det som er inni hodet. Her trengs det opplysningsarbeid.
  • Vi trenger en klargjøring av hva som er tilrettelagt opplæring og hva som er spesialundervisning. Spesialundervisning burde ikke vært gjennomført av assistenter verken for de som er svake eller de som er sterke faglig. Begge grupper har behov for kvalifisert undervisningspersonale for å ha utbytte av dette. Her må man stille spørsmål ved mål og tiltak for begge grupper uten å sette grupper opp mot hverandre. Kanskje er ikke spesialundervisning det rette tiltaket for denne gruppen elever, eller kanskje er det nettopp det det er. Dette er jo i aller høyeste grad en gruppe elever som trenger en spesiell form for undervisning og ikke minst lærere som evner å se dem som de er, som asynkrone barn som fort får en del adferdsproblemer på grunn av at omgivelsene rundt dem ikke forstår dem og at de derfor heller ikke forstår seg selv.
  • Tilpasset undervisning for høyt begavede barn, hva fungerer og hva fungerer ikke. Her trengs det opplysningsarbeid og ikke minst opprydding hos de som tror de har lest Hattie og hans metastudie, herunder Halvorsen fra SV, Giske og Aasen fra Ap.

Vi gir fortjent applaus og skryt til Dag Emmanuel, og så bretter vi opp ermene og kjemper videre! 

Om Hubble Bubble

en må se utover for å forstå det en ser innover, og en må se innover for å forstå det en ser utover

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: